External Links
Current Directors

Board of Directors (2016-2019)

Xu, Saichang 徐赛嫦

Yang, Catherina 杨芳莘

Zhou, Qingshan 周青山

Zhu, Cheng 朱承

Zhu, Erping 朱尔萍


Board of Directors (2015-2018)

Lu, Chongqing 陆重庆 

Lu, Guozhen 陆国震 

Wang, Yangbin 王扬斌 

Zhang, Meifeng 张美凤 

Zhang, Aming


Board of Directors (2014-2017)

Hu, Wei 胡炜

Li, Moses 李摩西

Lou, Congrong 楼从容

Wang, Xiaodan 王晓丹

Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承

Yu, Dong 俞栋

 

Board of Directors (2013-2016)

Gu, Keqin 顾克勤

Yang, Catherina 杨芳莘 

Zhou, Qingshan 周青山 

Zhu, Cheng 朱承 

Zhu, Erping 朱尔萍

Zhu, Julia朱韵丽