External Links
Current Directors

              Board of Directord (2018-2021)

Dang, Ying 党颖

Gu, Keqin 顾克勤

Lu, Chongqing 陆重庆

Lu, Guozhen 陆国震

Zhang, Aming 张阿铭

Board of Directors (2017-2020)

Hu, Wei 胡炜

Ni, Jihong (Joan) 倪继红

Wang, Xiaodan 王晓丹

Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承

Yu, Dong 俞栋

Board of Directors (2016-2019)

Xu, Saichang 徐赛嫦

Yang, Catherina 杨芳莘

Zhou, Qingshan 周青山

Zhu, Cheng 朱承

Zhu, Erping 朱尔萍