External Links
Current Directors

Board of Directors (2019-2022)

Xu, Saichang 徐赛嫦

Yang, Catherina 杨芳莘

Zhou, Qingshan 周青山

Zhu, Cheng 朱承

Zhu, Erping 朱尔萍

Board of Directors (2018-2021)

Dang, Ying 党,颖

Wang, Geng 王耕

Lu, Chongqing 陆重庆

Lu, Guozhen 陆国震

Zhang, Aming 张阿铭

Board of Directors (2017-2020)

Hu, Wei 胡炜

Ni, Jihong (Joan) 倪继红

Wang, Xiaodan 王晓丹

Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承

Yu, Dong 俞栋