External LinksCurrent Committees

Fund-Raising Committee

Ni, Joan 倪继红 (Chair)

Zhou, Qingshan 周青山

Yu, Dong 俞栋

Sun, Dexter 孙宇政

Li, Moses 李摩西

Zhang, Meifeng 张美凤

Lou, Chongrong 楼从容

Lu, Chongqing 陆重庆

Wang, Yangbin 王扬斌

Xu, Saichang 徐赛嫦

Zhang, Aming 张阿铭

Zhu, Erping 朱尔萍

Ling, Jianping 凌建平

Scholarship Selection Committee

Lu, Guozhen 陆国震 (Chair)

Yang, Catherine 杨芳莘 

Gu, Keqin 顾克勤

Zhu, Cheng 朱承

Zhu, Erping 朱尔萍

Finance Committee

Wang, Xiaodan 王晓丹(Chair)

Lu, Guozhn 陆国震 

Cai, Yigang 蔡亦钢

Shen, Lan 沈澜 (Non-voting)

Yang, Catherine 杨芳莘

Alumni Relations Committee

Lu, Chongqing 陆重庆(Chair)

Ye, Jicheng 叶继承

Zhou, Qingshan 周青山

Ni, Joan 倪继红

Xu, Saichang徐赛嫦

Zhang, Aming 张阿铭

Yu, Dong 俞栋

Budget Appropriation Committee

Zhou, Qingshan 周青山 (Chair)

Gu, Keqin 顾克勤

Cai, Yigang 蔡亦钢

Lu, Guozhen 陆国震

Yang, Catherine 杨芳莘

Hu, Wei 胡炜    

Nomination Committee

Gu, Keqin 顾克勤 (Chair)

Lu, Guozhen 陆国震

Zhang, Meifeng 张美凤

Zhou, Qingshan 周青山

Yang, Catharine 杨芳莘

Public Affairs and Communication Committee

Zhu, Erping 朱尔萍(Chair)

Ye, Jicheng 叶继承

Zhang, Aiming 张阿铭

Zhu, Cheng 朱承

Ling, Jianping 凌建平    

Industry Relations Committee

Wang, Geng 王耕 (Chair)