External Links
Current Committees

Fund-Raising Committee:

Ni, Joan 倪继红 (Chair) 

Zhou, Qingshan 周青山 

Sun, Dexter 孙宇政

Li, Moses 李摩西

Lou, Chongrong 楼从容

Lu, Chongqing 陆重庆

Wang, Yangbin 王扬斌

Scholarship Selection Committee:

Yang, Catherine 杨芳莘 (Chair) 

Lu, Guozhen 陆国震 

Gu, Keqin 顾克勤

Lou, Congrong 楼从容

Zhu, Cheng 朱承

Zhu, Erping 朱尔萍 

 

Finance Committee:

Wang, Xiaodan 王晓丹(Chair)

Cai, Yigang 蔡亦钢

Shen, Lan 沈澜 (Non-voting)

Zhou, Qingshan 周青山

Alumni Relations Committee 

Lu, Chongqing 陆重庆(Chair)

Ye, Jicheng 叶继承 

Zhou, Qingshan 周青山

 

Budget Appropriation Committee

Zhou, Qingshan 周青山 (Chair) 

Gu, Keqin 顾克勤

Cai, Yigang 蔡亦钢

Lu, Chongqing 陆重庆

Lu, Guozhen 陆国震

Yang, Catherine 杨芳莘

Zheng, Meifeng 张美凤 

Nomination Committee

Gu, Keqin 顾克勤 (Chair) 

Lou, Congrong 楼从容

Lu, Guozhen 陆国震

Ye, Jicheng 叶继承

Zhang, Meifeng 张美凤

Zhou, Qingshan 周青山

Yang, Catharine 杨芳莘 

Public Affairs/Website Committee

Zhu, Julia 朱韵丽 (Chair)

Lu, Chongqing 陆重庆

Ye, Jicheng 叶继承

Zhu, Cheng 朱承