External Links
Past Directors


Board of Directors (2017)

Lou, Congrong 楼从容
Hu, Wei 胡炜
Li, Moses 李摩西
Lu, Chongqing 陆重庆
Lu, Guozhen 陆国震
Wang, Xiaodan 王晓丹
Wang, Yangbin 王扬斌
Xu, Saichang 徐赛嫦
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承
Yu, Dong 俞栋
Zhang,Amimg 张阿铭
Zhang, Meifeng  张美凤
Zhou, Stephen Qingshan 周青山
Zhu, Cheng 朱承
Zhu, Erping 朱尔萍

Board of Directors2016

Gu, Keqin  顾克勤
Lou, Congrong 楼从容
Hu, Wei 胡炜
Li, Moses 李摩西
Lu, Chongqing 陆重庆
Lu, Guozhen 陆国震
Zhu,Julia 朱韵丽
Wang, Xiaodan 王晓丹
Wang, Yangbin 王扬斌
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承
Yu, Dong 俞栋
Zhang,Amimg 张阿铭
Zhang, Meifeng  张美凤
Zhou, Stephen Qingshan 周青山
Zhu, Cheng 朱承
Zhu, Erping 朱尔萍

Board of Directors (2015)

Cai, Yigang  蔡亦钢 
Gu, Keqin  顾克勤
Lou, Congrong 楼从容
Jin, Haiyan 金海燕
Li, Moses 李摩西
Lu, Chongqing 陆重庆
Lu, Guozhen 陆国震
Zhu,Julia 朱韵丽
Wang, Xiaodan 王晓丹
Wang, Yangbin 王扬斌
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承
Yu, Dong 俞栋
Zhang, Meifeng  张美凤 
Zhou, Stephen Qingshan 周青山
Zhu, Cheng 朱承
Zhu, Erping 朱尔萍
Zou, Shukang 邹书康

Board of Directors (2014)

Cai, Yigang  蔡亦钢 
Gu, Keqin  顾克勤
Lou, Congrong 楼从容
Jin, Haiyan 金海燕
Li, Moses 李摩西
Lu, Chongqing 陆重庆
Lu, Guozhen 陆国震
Zhu,Julia 朱韵丽
Wang, Xiaodan 王晓丹
Wang, Yangbin 王扬斌
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承
Yu, Dong 俞栋
Zhang, Meifeng  张美凤 
Zhou, Stephen Qingshan 周青山
Zhu, Cheng 朱承
Zhu, Erping 朱尔萍
Zou, Shukang 邹书康

Board of Directors (2013)

Cai, Yigang  蔡亦  
Gu, Keqin  顾克勤 
Jin, Elaine Wenying  金文英 
Gu, Keqin  顾克勤
Li, Moses 李摩西 
Lu, Chongqing
Lu, Guozhen 陆国震
Hu, Xuyang 胡旭阳
Wang, Xiaodan 王晓丹
Si, Jianmin 娰建敏
Sun, Dexter 孙宇政  
Wang, Yangbin 王扬斌斌 
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承 
Zhang, Meifeng  张美凤  
Zhou, Stephen Qingshan 周青山 
Zhu, Cheng 朱承
Zhu, Erping 朱 
Zou, Shukang 邹书康 
 

Board of Directors (2012)

Cai, Yigang  蔡亦 
Gu, Keqin  顾克勤 
Ni, Pin 倪 频
Jin, Elaine Wenying  金文英 
Li, Moses 李摩西 
Lu, Chongqing 陆重庆
Lu, Guozhen 陆国震
Hu, Xuyang 胡旭阳
Si, Jianmin 娰建敏 
Sun, Dexter 孙宇政  
Wang, Yangbin 王扬斌 
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承
Zhang, Meifeng  张美凤
Zhou, Stephen Qingshan 周青山 
Zhu, Cheng 朱承 
Zhu, Erping 朱 
Zou, Shukang 邹书康
Wang, Xiaodan 王晓丹
 

Board of Directors (2011)

Cai, Yigang  蔡亦 
Ding, Jianmin 丁建民
Dong, Zhengkai (Zack) 董振 
Gu, Keqin  顾克勤
Jin, Elaine Wenying  金文英 
Li, Moses 李摩西 
Lin, Jiajun 林家俊 
Ling, Jianping 凌建平
Lu, Chongqing 陆重庆
Lu, Guozhen 陆国震 
Ni, Mingjiang 倪明江 
Ni, Pin 倪 频
Pang, Xiaodong 庞晓东 
Qiao, Jianmin  乔建民  
Ren, Shaobo 任少波
Sun, Dexter 孙宇政  
Wang, Yangbin 王扬斌 
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承 
Zhang, Chuyang 张初阳 
Zhang, Meifeng  张美凤  
Zhou, Stephen Qingshan 周青山
Zhu, Cheng 朱承
Zhu, Erping 朱 
Zhu, Jinshou 朱金烁>烁
Zhu, Shankuan  朱善
Zou, Shukang 邹书康

Board of Directors (2010)

Cai, Yigang  蔡亦  
Ding, Jianmin 丁建民
Dong, Zhengkai (Zack) 董振 
Gu, Keqin  顾克勤 
Jin, Elaine Wenying  金文英 
Li, Moxi 李摩西 
Lin, Jiajun 林家俊
Ling, Jianping 凌建平
Lu, Chongqing 陆重庆
Lu, Guozhen 陆国震国震 
Ni, Mingjiang 倪明江 
Ni, Pin 倪 频 p;
Pang, Xiaodong 庞晓东
Qiao, Jianmin  乔建民 
Ren, Shaobo 任少波
Sun, Dexter 孙宇政  
Wang, Yangbin 王扬斌 
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承 
Zhang, Chuyang 张初阳 
Zhang, Meifeng  张美凤  
Zhou, Stephen Qingshan 周青山 
Zhu, Cheng 朱承
Zhu, Erping 朱
Zhu, Jinshou 朱金 
Zhu, Shankuan  朱善
Zou, Shukang 邹书康 
 

Board of Directors (2009)

Cai, Yigang  蔡亦  
Ding, Jianmin 丁建民
Dong, Zhengkai (Zack) 董振 
Gu, Keqin  顾克勤
Jin, Elaine Wenying  金文英 
Li, Moxi 李摩西 
Lin, Jiajun 林家俊
Ling, Jianping 凌建平 
Lu, Chongqing 陆重庆
Lu, Guozhen 陆国震 
Ni, Mingjiang 倪明江 
Ni, Pin 倪 频 
Pang, Xiaodong 庞晓东 
Qiao, Jianmin  乔建民  
Ren, Shaobo 任少波 
Sun, Dexter 孙宇政 
Wang, Yangbin 王扬斌 
Yang, Fangxin (Cathy) 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承 
Zhang, Chuyang 张初阳 
Zhang, Meifeng  张美凤  
Zhou, Stephen Qingshan 周青山 
Zhu, Cheng 朱承
Zhu, Erping 朱
Zhu, Jinshou 朱金 
Zhu, Shankuan  朱善
Zou, Shukang 邹书康
 

Board of Directors (2008)

Bian, Ka卞卡
Cai, Yigang蔡亦钢
Chen, Zichen陈子辰
Gu, Keqin顾克勤
Hong, Z. George 洪朝辉
Lu, Guozhen 陆国震 
Qiao, Jianmin乔建民
Sun, Dexter孙宇政
Wang, Feiyue王飞跃
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin) 叶继承
Zhang, Chuyang 张初阳
Zhang, Zhongfei 张仲非
Zhu, Cheng朱承
Zhou, Stephen Qingshan周青山
Zhu, Erping朱尔萍
Zhu, Jinshuo 朱金烁
Zhu, Shankuan  朱善宽
 

Board of Directors (2007)

Bian, Ka, 卞卡
Cai, Yigang (Chair), 蔡亦钢
Chen, Zichen, 陈子辰
Gu, Keqin, 顾克勤
Hong, Z. George, 洪朝晖
Jin, Elaine Wenying, 金文英
Lin, Shuo 林索
Lu, Guozhen, 陆国震
Qiao, Jianmin, 乔建民
Sun, Dexter 孙宇政
Tang, Tom Y.C.汤永谦
Wang, Feiyue, 王飞跃
Xiong, Yan, 熊焰
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin)叶继承
Zhang, Chuyang 张初阳
Zhang, Zhongfei, 张仲非
Zhou, Stephen Qingshan, 周青山
Zhu, Cheng, 朱承
Zhu, Erping 朱尔萍
Zhu, Shankuan 朱善宽
 

Board of Directors (2006)

Cai, Yigang (Chair), 蔡亦
Bian, Ka, 卞卡
Chen, Zichen, 陈子辰
Gong, Jianping, 龚建平
Gu, Keqin, 顾克勤
Hong, Z. George, 洪朝
Hu, Guojun (George), 胡国君
Jin, Elaine Wenying, 金文英
Lu, Guozhen, 陆国震
Qiao, Jianmin, 乔建民
Wang, Feiyue, 飞跃
Xiong, Yan, 熊焰
Yang, Catherine, 杨芳莘
Ye, Jicheng (Kevin)叶继承
Yu, Yizhou, 俞益洲
Zhang, Chuyang 张初阳
Zhang, Zhongfei, 张仲非
Zheng, Yizhou, 郑一舟
Zhou, Stephen, 周青山
Zhu, Cheng,
 

Board of Directors (2005)

Cai, Yigang (Chair), 蔡亦钢
Chao, Kwang-Chu, 赵广绪
Chen, Zichen, 陈子辰
Gong, Jianping, 龚建平
Gu, Keqin, 顾克勤
Guo, Shang Q., 郭尚青
Hong, Z. George, 洪朝晖
Hu, Guojun (George), 胡国君
Jin, Elaine Wenying, 金文英
Li, Jin, 李瑾
Qiao, Jianmin, 乔建民
Wang, Feiyue, 王飞跃
Xiong, Yan, 熊焰
Xu, Wei, 徐伟
Yang, Catherine, 杨芳莘
Yu, Luping, 俞陆平
Yu, Yizhou, 俞益洲
Zhang, Zhongfei, 张仲飞
Zheng, Yizhou, 郑一舟
Zhou, Stephen, 周青山
Zhu, Cheng, 朱承
Zhu, Jinshuo, 朱金烁